Onderwerp 2017-2018

De brief aan de Romeinen

Gods Gerechtigheid voor ons

Naar programma en presentaties 2017-2018

In de periode september 2017 – april 2018 willen wij De brief aan de Romeinen gaan bespreken met als thema: ‘Gods Gerechtigheid voor ons’.

Best wel actueel: een Bijbelstudie over de brief aan de Romeinen: over Gods gerechtigheid, over Gods evangelie.

Immers we gedenken dit jaar dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Door het lezen van de brief aan de Romeinen, vond een Duitse monnik: Maarten Luther vrede met God. Alleen door geloof kan een mens bestaan voor de rechtvaardige God: de rechtvaardige zal op grond van geloof leven (Rom 1:17)
Als gevolg van deze ‘ontdekking’, die Luther niet voor zich kon houden, stond de hele Westerse wereld enige jaren daarna te trillen op zijn grondvesten. Trouwens door alle eeuwen heen hebben talloze christenen in deze brief het fundament van hun geloofsleven gevonden.

Door lezen van een oproep uit deze brief kwam veel eerder al kerkvader Augustinus tot bekering en geloof!

Luther zelf noemde deze brief het belangrijkste deel van het Nieuwe Testament; het pure zuivere evangelie.
Een grondige studie van deze brief is een theologische opleiding op zichzelf, volgens Thomas Griffith (Engelse bisschop).

Omdat we, als we deze brief bestuderen:

 • leren hoe het mogelijk is dat een mens, zondig als hij is, rechtvaardig kan staan voor God!
 • leren wat de basiselementen van het christelijk geloof zijn, krijgen we in feite antwoord op de eerste twee vragen die de God überhaupt aan de mens heeft gesteld:
  – Waar ben je?
  – Wat heb je gedaan?

Daarom is de aandacht voor dit boek zo heel belangrijk, en het zal geen toeval zijn dat in het Nieuwe Testament juist deze brief niet alleen de langste!, maar ook de eerste van de brieven is.

Opzet van de studie

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het probleem van de zonden (onze slechte daden);
 • Het probleem van de zonde (de slechte bron);
 • De oplossing voor beide problemen;
 • Geloof in Christus, geloof in God, die Christus heeft opgewekt uit de doden;
 • Ons rechtvaardige leven in de dagelijkse praktijk.

Het voorbereidend comité heeft gezocht naar een goede indeling van de bespreking en heeft zich daarbij de volgende beperkingen opgelegd: In het eerste deel van de ochtend is er een inleiding van circa twintig minuten. Het tweede deel van de ochtend bestaat uit een vrije bespreking.

Kernwoorden en begrippen uit Romeinen

 1. Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat: ‘Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven’.
  (Romeinen 1:16-17)
 2. Er is geen rechtvaardige, ook niet één (3:10)
 3. Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer (6:23)
 4. …Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? (8:31
 5. Ik vermaan u dan… dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk (12:1)

Wie is de Schrijver?
De auteur van de brief Paulus maakt zich op drievoudige wijze bekend aan zijn lezers: als een slaaf van Christus Jezus, als een geroepen apostel, en als afgezonderd tot het evangelie van God. De autoriteit, het belang van de brief wordt hier mee al onmiddellijk duidelijk.

Wie zijn de (eerste) ontvangers?
Volgens de aanhef: alle geliefden van God, die in Rome zijn, geroepen heiligen. Dit is een heel gemengd gezelschap van bekeerde Joden en heidenen.